Gå til innhold
alt=

Viste du at vi kan hjelpe med å betale kontingenten din?

Barn og unge i Porsgrunn som er mellom 4-20 år kan søke om å få dekket utgifter til deltakelse i fast fritidsaktivitet, eksempelvis medlemskontingent, deltakeravgift, treningsavgift, kursavgift osv.

Regjeringens fritidserklæring har som mål at: 

Alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Fritidserklæringen bygger på artikkel 31 i FNs barnekonvensjon som sier at alle barn har rett til fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv. Barnekonvensjonen er en del av norsk lovverk. Porsgrunn kommune har søkelys på barnekonvensjonen i sitt planverk og satsninger.

Å leve i familier med vedvarende lav inntekt kan  føre til at barn ekskluderes fra sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer, noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er det stadig flere av oss som vokser opp i lavinntektsfamilier. Derfor er det viktig at vi sammen tar et grep for å sikre at alle barn og unge får tilfredsstillende oppvekstsvilkår og muligheten til å delta på lik linje med andre barn.

Kontingentkassa er et av Porsgrunn kommunes tiltak for å hjelpe på situasjonen for barn og unge i lavinntektsfamilier. Det skal være lav terskel for å søke:

  • få dokumentasjonskrav til den som søker
  • rask saksbehandling.
  • Foreldre/foresatte kan søke på vegne av sitt barn, men ungdom som er fylt 16 år kan også søke selv

Trenger du hjelp med selve søknadsskjema kan du få hjelp på kommunens Digihjelp på Servicesenter eller på Biblioteket.